Kancelaria Brokerska Jolanta Dziedzic

Kim jest broker?

Broker ubezpieczeniowy jest niezależnym pośrednikiem ubezpieczeniowym, wykonującym czynności w imieniu lub na rzecz klienta. Zgodnie z ustawą brokerem ubezpieczeniowym jest osoba fizyczna albo prawna posiadająca wydane przez organ nadzoru zezwolenie na wykonywanie działalności brokerskiej i wpisana do rejestru brokerów ubezpieczeniowych.

Z tytułu wykonywania działalności brokerskiej broker ubezpieczeniowy podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu odpowiedzialności cywilnej, obejmującemu szkody wyrządzone osobie poszukującej ochrony ubezpieczeniowej, ubezpieczającemu, ubezpieczonemu lub osobie uprawnionej z umowy ubezpieczenia.

Co robi broker?

Zgodnie z ustawą do zadań brokera należy:

  • zawieranie lub doprowadzanie do zawarcia umów ubezpieczenia,
  • wykonywanie czynności przygotowawczych do zawarcia umów ubezpieczenia,
  • uczestniczenie w zarządzaniu i wykonywaniu umów ubezpieczenia, także w sprawach o odszkodowanie,
  • organizowanie i nadzorowanie czynności brokerskich.